Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om te adviseren, als gesprekspartner en om waar nodig mee te beslissen over wat er in de school gebeurt. De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. U kunt hierbij denken aan schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en aan het onderwijs zelf. Ook heeft hij aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel, allebei punten waarover de MR volop meepraat.

Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolreglement en de organisatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

Samenstelling 
De MR bestaat uit ouders én personeelsleden. Zo kan iedereen die met de school te maken heeft invloed uitoefenen en daarom moet de drempel ook zo laag mogelijk zijn.

In de MR mogen maximaal 3 en minimaal 2 ouders en personeelsleden zitting nemen. Zij worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

MR-leden
Dit schooljaar zitten de volgende ouders en teamleden in de MR:

Remy van Keulen 
Corine Verhoeff                                  
namens het team:
Yvonne Hiemstra
Ilse Kroon

Hieronder treft u het visiedocument en het jaarverslag van de MR aan: