Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier basisonderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Samenwerkingsverband

Het is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje.

De Timotheüsschool valt onder de overkoepelende stichting SPCO en werkt samen met het samenwerkingsverband (SWV) Passenderwijs.

Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR) een medezeggenschapsraad waarin in ouders en leerkrachten van de scholen zijn vertegenwoordigd. Zij hebben medezeggenschap over het beleid en de verdeling van de middelen van het samenwerkingsverband. De OPR geeft instemming aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan de afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

De OPR volgt de voortgang, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld ook worden behaald. De OPR komt vijf keer per jaar bij elkaar.

Passenderwijs

Op de website van Passenderwijs (www.passenderwijs.nl) is meer informatie te vinden. Wilt u de nieuwsbrief van Passenderwijs ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij Petra de Rijk (p.derijk@passenderwijs.nl)

Heidi Habben Jansen is het ouderlid dat onze stichting vertegenwoordigt.

Het schoolondersteuningsprofiel van de Timotheüsschool vindt u hieronder.