Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Daarmee zijn in het hele land samenwerkingsverbanden opgericht, met als opdracht ‘een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.’

Onze school maakt deel uit van samenwerkingsverband Passenderwijs. Onder dit

samenwerkingsverband vallen alle basisscholen binnen de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Binnen Passenderwijs zijn afspraken gemaakt over de mate van ondersteuning op basisscholen, uitvoering van de zorgplicht, de arrangementen extra ondersteuning welke worden geboden en de financiële stromen binnen het samenwerkingsverband.

Er wordt samengewerkt met het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO), om zoveel mogelijk kennis vanuit deze speciale scholen binnen het regulier basisonderwijs beschikbaar te maken. Ook zijn op deze scholen plekken beschikbaar voor kinderen, die meer nodig hebben dan op het regulier basisonderwijs kan worden geboden. Door middel van deze afspraken proberen de scholen gezamenlijk de volgende doelstelling na te streven:

‘Voor elk kind een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod’

Basisondersteuning

Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over de mate van ondersteuning op elke basisschool (de basisondersteuning). Dit betekent dat wij preventieve interventies inzetten ter voorkoming van meer intensieve ondersteuning. Er is een basisniveau aan ondersteuning in de klas en de leerkrachten zijn vakbekwaam en competent. Als school werken wij handelingsgericht. Onze ondersteuningsstructuur wordt gekenmerkt door vroegtijdig te signaleren en planmatig te handelen. Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften van het kind. De manier waarop wij het bovenstaande doen, is te lezen in het

schoolondersteuningsprofiel van onze school.

Bij sommige kinderen wordt in overleg met de ouders externe hulp gezocht. Passenderwijs is één van de partners waarmee wij samenwerken. Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning in de vorm van Dienstverlening. Dit aanbod kan jaarlijks verschillen, afhankelijk van de vraag. Op de website van Passenderwijs kunt u het aanbod nalezen (www.passenderwijs.nl). U kunt denken aan individuele leesondersteuning, gerichte trainingen of consultaties voor in de klas. Alleen de school kan deze ondersteuning aanvragen.

Meerpartijenoverleg

Om goed te signaleren en preventieve interventies in te zetten, bestaat bij ons op school het

meerpartijenoverleg. Aan dit overleg kunnen ouders, de GGD, het onderwijsadviesbureau 1801 en het samenwerkingsverband deelnemen. De intern begeleider bespreekt met deze collega’s welke hulpvragen er rondom een kind zijn. Mochten wij de hulpvraag rondom een kind in dit overleg willen bespreken, dan bespreken wij dit eerst met de ouders.

Arrangementen Extra Ondersteuning

Bij een complexe en intensieve onderwijsbehoefte, is de ondersteuning binnen de school soms niet voldoende. Wij zullen dan, met toestemming van ouders, een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband. Passenderwijs kijkt met ons mee naar passende ondersteuning binnen de school. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt in overleg met ouders gekeken naar een andere passende onderwijsvoorziening.

Een aanmelding voor extra ondersteuning wordt in overleg met ouders gedaan bij het Loket van Passenderwijs, via het groeidocument. In dit document staat de hulpvraag van de school en wordt informatie gegeven over het kind en de situatie. Ouders kunnen in dit document meelezen en eveneens informatie geven.

In het Loket worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht en in overleg met school de match met een passend arrangement gemaakt. Wanneer meer informatie nodig is, wordt in overleg met ouders en school, handelingsgerichte diagnostiek ingezet. Dit betekent dat een observatie in de klas, een gesprek en/of een onderzoek plaats kan vinden. De begeleider van het samenwerkingsverband stelt vervolgens een deskundigenadvies op en dit wordt in de onafhankelijke Centrale Toekenningscommissie (CTC) van het samenwerkingsverband besproken. Voor meer informatie over deze route, kunt u kijken op www.passenderwijs.nl.

Arrangementen zijn flexibel in duur en inhoud, waarbij deze zo veel mogelijk op maat worden ingezet.

Voor een actueel aanbod van de arrangementen extra ondersteuning kunt u kijken op de bovengenoemde website van het samenwerkingsverband.

Zorgplicht

In de wet Passend Onderwijs is vastgesteld dat het schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om een kind, dat extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit geldt voor kinderen die staan ingeschreven op de school én voor kinderen die schriftelijk bij de school zijn aangemeld. In geval van een aanmelding zullen wij als school de onderwijsbehoefte van het kind in kaart brengen en afwegen of wij passende ondersteuning kunnen bieden. We zullen in deze gevallen overleggen met Passenderwijs.

Het bieden van een passende plek kan op de school zelf, maar ook op een andere school binnen het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld op een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO).

Wanneer uw kind jonger is dan 4 jaar, kunt u zich oriënteren op meerdere basisscholen in de buurt. De zorgplicht gaat pas in op het moment dat u zich officieel, schriftelijk aanmeldt bij een basisschool. Er kan maar één basisschool met de zorgplicht zijn; de eerste school waar schriftelijk is aangemeld. Voor details over de gemaakte afspraken rondom de zorgplicht verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband (www.passenderwijs.nl).

Ouder- en jeugd steunpunt

Als u vragen heeft over passend onderwijs, als u advies wil of met iemand wil praten die met je meedenkt kunt u terecht bij ons als school. Ook kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugd steunpunt van samenwerkingsverband Passenderwijs. Op de website van het

samenwerkingsverband (www.passenderwijs.nl) vindt u informatie en veelgestelde vragen over Passend onderwijs. Wellicht kunt u daar een antwoord vinden op uw vraag. Heeft u een andere vraag of wilt u liever met iemand persoonlijk spreken die mee kan denken over de situatie van uw kind, dan kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Passenderwijs. Zij zullen u in contact brengen met één van de coördinatoren van Passenderwijs. Er is ook de mogelijkheid om via de website uw vraag voor te leggen aan een ouderlid van de ondersteuningsplanraad van Passenderwijs. Een ouderlid zal dan contact met u opnemen.